Skip to content

Kayıp Kaçak Bedeli

Kayıp kaçak bedeli ile ilgili yetkili ağızdan açıklama al sana kapı gibi hukuk Bana verdikleri cevaba bakınız

İlgide kayıtlı yazınızda kayıp kaçak bedellerine ilişkin bilgi talep edilmektedir. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu kayıp-kaçak bedelini 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve 4628 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun verdiği yetki çerçevesinde belirlemektedir. Elektrik dağıtım şirketleri Kurumumuz tarafından belirlenen kayıp-kaçak bedelini tüketicilerden tahsil etmektedir. Kayıp-kaçak bedelinin iptali talebiyle Kurumumuz aleyhine açılan davalarda görevli mahkeme, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesinin (c) bendi gereğince ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’dır. 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesinin Danıştay’ın ilk derece mahkemesi olarak bakacağı davaları düzenleyen birinci fıkrasının (c) bendinde “Bakanlıklar ile kamu kuruluşları veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca çıkarılan ve ülke çapında uygulanacak düzenleyici işlemler” in ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’da karara bağlanacağı ifade edilmektedir. Bir kamu kuruluşu olan Kurumumuzun aldığı düzenleyici bir işlem olan ve ülke genelinde uygulanan kayıp-kaçak bedeline ilişkin açılacak davalar da bu madde kapsamında olup, bu davalarda görevli mahkeme ilk derece mahkemesi olarak Danıştay’dır. Danıştay, söz konusu bedelin iptali talebiyle açılan davaların tamamında yürütmeyi durdurma istemlerini reddetmiş ve esasa ilişkin incelemesini sürdürmektedir. Bilindiği üzere, düzenleyici bir işlem mahkeme tarafından iptal edilmedikçe veya yetkili merci tarafından geri alınmadıkça geçerlidir ve yürürlüktedir. Kayıp-kaçak bedeline ilişkin Kurul Kararımız yürürlükte olup, meri mevzuatın bir parçasıdır. Bu kararlara dayanılarak dağıtım şirketlerince söz konusu bedelin tahsil edilmesi de hukuka uygundur. Bilgilerinizi rica ederim.

Henüz yorum yapılmamış, sesinizi aşağıya ekleyin!


Bir Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir